seenaa barreeffama Afaan Oromoo keessatti bakka guddaadha qaban. Xiinxaala Fayyadama Afaanii Kitaaba Seenaa Abishee Garbaafi Gootota Oromoo Biroo  Hullufee, Chaalawu ( Addis Ababa University , 2017-08 ) Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. seenaa oromoo Kitaabni duraa, akkuma maqaan isaatuu himutti kitaaba seera afaaniiti. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Furaa afaan Oromoo : kitaaba tokofa'aa. Mohammad hayyuu kennaa guddaa qabanii fi sabboonaa Oromoo afaan, seenaa fi aadaa saba isaaniif hedduu gumaachani. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. November 30, 2018 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Sheekh Mohammad-Rashaad Abdullee- Buulessa Seenaa Oromoo ti KITAABA QAACCEEFFAME Will Expressing Concern Prevent State-Led Mass Murder in Oromia, Ethiopia?. Seenaa, aadaa fi safuu ummata Oromoo irratti hundaawuudhaan Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. “Seenaa Oromoo keessatti,keessumaa karaa afaaniitii fi karaa barnootaa irratti gumaacha kana godhan dubartii baayyee guddoodha. Economic and development analysis: Perspectives on economics, society, development, freedom & social justice. JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: Kutaa Lammaffaa Taammanaa Bitimaa irraa Barreeffata kana kutaa isa tokkoffaa akka ilaaltanii waa irraa qalbeeffattan abdachuun, kunoo harra immoo itti-fufaa isaa isiniif dhiyeesseen jira. Seenaa Oromoo: Waa'ee seenaa Aanolee kana beektuu? 1 Caamsa 2019. Suuraalee ganna hedduun dura kaafaman, seenaa Oromoo himan fuula Facebook irratti maxxansuun beekama. Facebook gives people the power to share and makes. Xiinxaala Fayyadama Afaanii Kitaaba Seenaa Abishee Garbaafi Gootota Oromoo Biroo  Hullufee, Chaalawu ( Addis Ababa University , 2017-08 ) Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun akka ibsutti, “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4 qulqulluu (Bible) afaan Giriikirraa gara afaan Gi’iiziitti hiikaniin akka ta’e ibsa. Sheekh Mohammad-Rashaad Abdullee- Buulessa Seenaa Oromoo ti KITAABA QAACCEEFFAME Will Expressing Concern Prevent State-Led Mass Murder in Oromia, Ethiopia?. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. JECHOOTA MOGGOYYAALEE KAN AFAAN OROMOO: Kutaa Lammaffaa Taammanaa Bitimaa irraa Barreeffata kana kutaa isa tokkoffaa akka ilaaltanii waa irraa qalbeeffattan abdachuun, kunoo harra immoo itti-fufaa isaa isiniif dhiyeesseen jira. Seenaa fi siyaas-diinagdee Itoophiyaa keessatti wanti gaggaariin hojjatame jedhamu baay’ee dhaadheffameera. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Namoomsaan kitaaba seenaa Oromoo barreesseera. walaloo dinaagdee 35 dastaa dassalaany bu'uuraalee qorannoo kitaaba qorannoo dinaagdee 36 dastaa dassalaany waadaa asoosama dinaagdee 37 dirribii daamusee ilaalcha oromoo 3ffaa seenaa 38 dr. 50th Anniversary of Oromo Struggle for Freedom led by Gen. Odeessa dabalataaf e-mail dmatib73@yahoo. Arfaaseen Ar faaseen barnoota ishii kan yunivarsiitii xumuraa jirti. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. -from-1980-used-in-olf-liberated-parts-of-oromia-1980-1991/ Qubee Afaan Oromoo Waggaa 35 Haraa Seenaa barnoota qubee afaan Oromoo. Ummata hedduu biratti keessattu ummata Oromoo biratti seenaa intala Oromoo tokko jaarra 19ffaa keessatti akka gabratti biyyaa Jaarmanii kan geefamteetu dubbatama. Seenaa Afaan Oromoo - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Obbo Abdusabur Aliyyee Teessoo, abbaa waraanaa guddaa turan yeroo Dhoombir fi Sawraallee. Barreessaan kun kitaaba bara 1901 barreesse keessatti, lola Aanoleetiin waggoota 15 booda jechuudha, namoota harki murame. kitaaba seenaa oromoo 2018 OROMP4Studio. Seenaa Haylamaaryaam Gammadaa (1907-1962) Umuriin isaa akkuma barnootaf ga’een gara magaalaa Finfinnee geeffamuun, mana barnoota Daagimaawii Miniliik seenee barnoota akka jalqabu taasifame. Kitaabni kun akkaataa Oromoon kibba Oromiyaa irraa gara kaabaatti godaane, seenaa jagnummaa Oromoon Raayyaa mootummoota Yahaannis 4, Minilik fi H. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. kitaabota Barnootaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. ABAABOOFI lawuzii bilchaataa uleen kun magarsite kana ilaali. For you to like us and like to hang out with us. kan isa balaalefatuu fi kan jiraachuu isaa mormuun isa. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. NAMNI dhukkubsataan asirratti argitu kun singaddisiisuu? Maqaansaa Iyoob jedhama; dubartiin isa biraammoo haadha manaasaati. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa’anii jiran 9 dha. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Seenaa gootota Oromo. Seenaa ijoollee kanaa ija ogeessa seenaan wayita ilaalan, seenaan ijoollee 64’n hunduu haga tahe walfakkaata. Oromiannationalacademy. Faalamni Faala mni qilleensaa guddina dinagdee addunyaarratti dhiibbaa geessisaa jira. Macaafa qulqulluu : afaan oromoo. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. With a twinkle in his eye. Oromiyaatti mootumaa isa babaldhisaa, Minilik jalqaba bara 1881 dhufee qarree Inxooxxoo irratti teessoo ijaarate. Seenaa fi siyaas-diinagdee Itoophiyaa keessatti wanti gaggaariin hojjatame jedhamu baay’ee dhaadheffameera. seenaa gototaa oromoo kan dhokatanii jiraan akkasumas enyumaan issanii kan dhokfamee heddutuu jiruu aderaa kessan namonii birroos ifaa basaa xalayaa jalalatif gumachaa. ijoollee keessan kitaaba kana dubbiftaniifii hamaafi tolaa addaan baaftanii gaarummaa barsiiftanii nam-gaarii yoo gotan, galaa galaaftaniif, kennaa. (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo) Addunyaa kana irraa duáan boqochuun hayyicha amantii, afaanii fi barnoota seenaa Dr. Uleen kun kan Aaronidha. kan isa balaalefatuu fi kan jiraachuu isaa mormuun isa. Kanaaf seenaa ijoollee kanniin tokko tokkoon himuu mannaa, akkuma waligalaatti waahee seenaa gabrummaa ijoollee Oromoo kanneenii fi garboota kan Gaanfa Afrikaas himuu qabna jenne. Mohammad hayyuu kennaa guddaa qabanii fi sabboonaa Oromoo afaan, seenaa fi aadaa saba isaaniif hedduu gumaachani. Duuti sabboonaa Oromoo artisti Usmaayyoo Muusaa gadda ummata Oromoo walii galaa ta‘ee darbe baatii darban kanatti. 5/7/2015 · Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. We want to give you quick updates about the Oromoo News that you need, rap lyrics and slide show, spiced with video. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. Bariisaan yeroo jalqabaa sanatti habbaa (koppii) kuma 20 ol maxxanfamee raabsamaa kan ture yoo ta’u, Guraandhala 1 bara 1969 (waggaa 40 har’aa jechuudha) eddii mootummaa Dargiitiin dhaalamee booda koppiin maxxansa bariisaa kuma shan qofatti gadi bu’ee akka maxxanfamu taasifame. com Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Dirsaana (Seenaa), Qulqulluu Rufaa’eel Maqaa Abbaa Ilmaa, Afuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen! Waaqayyo tokko kan ta’u maqaa Abbaa Ilmaa Afuura Qulqulluutti amanee dirsaana qulqulluu Rufaa’eel kana, akkana jedhee nan kadhadha. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Seenaa gootota Oromo. With a twinkle in his eye. Faalamni Faala mni qilleensaa guddina dinagdee addunyaarratti dhiibbaa geessisaa jira. Published 2004. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Seenaa, aadaa fi safuu ummata Oromoo irratti hundaawuudhaan Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Oromia Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial international broadcasting company established to promote the progress and advancement of society through the production. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Mohammad Rashaad Abdullee, lammii Oromoo guddaa hanga xiqqaa mara biratti naasuu fi gadda guddaadhaan dha-gahame. Fayyaa Dargaggoota irratti xiyyeffate, Oddeeffannoo Fayyaa fi Fayyaan walqabatan Dargaggootaaf ni dhiyyeessaa, gaafii fi yaada keessaniif @fayyaanfaayaa fayyadamaa carraa Admiin Fudhachudhaan irratti hirmaadhaa. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Bariisaan guyyaa guyyaan baramaa, guddataa, ummata Oromoo biratti jaalatamaa dhufe. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Afaan Tajaajila Sabquunnamtii Keessatti. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. 50th Anniversary of Oromo Struggle for Freedom led by Gen. 29/10/2019 Abbootin amantii Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu furuuf akka mootummaa federaalaa fi naannoo waliin hojjatan gaafatan. Access popular eBook community where readers discover, share, and connect. Mohammad hayyuu kennaa guddaa qabanii fi sabboonaa Oromoo afaan, seenaa fi aadaa saba isaaniif hedduu gumaachani. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Kunis dhalloonni dhufu barnoota akka argaatufidha. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. User lists Similar Items. We are not the biggest but we are working hardest. According to this info 👇Chaltu Takele has finished serving 12 years jail sentence and was released, but only to be rearrested six months into her release. ABAABOOFI lawuzii bilchaataa uleen kun magarsite kana ilaali. Warreen hawaasa qaqqabanii jiranis kanneen armaan gadiiti. Waa’ee seenaa Kuush kaleessaa Taabor Waamii kitaaba isaanii “Seenaa Dhugaatiif Barreeffa Loogii!” Jedhu keessatti, seenawwan hedduun akka uummata Kuush jalaa barbada’uuf seenaan uummatichaa akka baduuf duula Baarlin, Paaris, Xaaliyaanii akkasuma Ameerikaa dabalatee bananiin mancaa’uusaa eera. Akkuma beekamu afaan tokko haala gaariin guddachuu kan dandau dubbatamuu qofaan osoo hintaane, afaan barumsaafi afaan hojiin mootummaa ittiin. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. Kanumaan walqabatee Namootni dhuunfaa, akkasumas dhaabbileen Kitaabilee Aadaafi Seenaa Oromoo qabdan gumaata nuuf gochuu dandeessu jechuun Giddugalichi waamicha godheera. Seenaa Ummata Oromoo. ” ‘Jalqaba Barsiisaa’,kitaaba Aster Gannoo faan bara garbummaa jala jiran, jaarraa 19eessoo keessaa kataban. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Oromia: Obbo Leencoo Lataa eebba kitaaba isaanii irratti dhamsa guddaa saba Oromoo maraaf dabrsaan. Sillaasee waliin wallolaa ture, Oromoota Raayyaa cabsuuf waraana yeroo adda addaa itti…. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Miseensoonni waldaya kanaa gariin mootummoota Haylasillaasee fi Dargitiin hidhamuu, ajjeeffamuu fi biyyarraa arihamuu mudateenii ture. We want to give you quick updates about the Oromoo News that you need, rap lyrics and slide show, spiced with video. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Hangamillee manguddoon Oromoo hayyoonni oromoo artiistonni oromoo waldayaan hangafittichi akka Maccaa fii Tuulamaa kan manguddoonni akka Alamuu Qixxeessaa fa’a halikanii guyyaa tokko nuuf ta’aa ilmaan keenya diina dura dhaabbadhaa jedhanii kadhatanis ummata Oromoo fii manguddoo oromos hoongessuudhaan tokko ta’anii diina rukutuun hafee. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. Obbo Abdusabur Aliyyee Teessoo, abbaa waraanaa guddaa turan yeroo Dhoombir fi Sawraallee. Mohammad Rashaad Abdullee, lammii Oromoo guddaa hanga xiqqaa mara biratti naasuu fi gadda guddaadhaan dhagahame. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Kitaabichi aadaa, afaani fi seenaa Oromoo, keessaumaa kan Oromoo Booranaa akka gaariitti kan ibsu. 29/10/2019 Abbootin amantii Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu furuuf akka mootummaa federaalaa fi naannoo waliin hojjatan gaafatan. Oromia Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial international broadcasting company established to promote the progress and advancement of society through the production. Kutaa 3ffaa Seenaa Birgaadeer Jeneraal Taddasaa Birruu Kutaa kana kessatti kan ilaallu jibbinsa Yêrõò sana Oromoo irra jiruu Fi Taddasaanis akkamitti kana cabsuuf qabsaa'e kan jedhuudha haaluma kanaan Taddasaan jibbinsa oromummaa iratti qaban Waan hubateef ifaaf ifatti Qabsoo eegale akkasumas waldaan maccaaf tuulamaas Akka jajjabaatuuf halkaniif guyyaa gumaata isaa bahuu eegale gochaan isaa. Please enter your name. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Furaa afaan Oromoo : kitaaba tokofa'aa. trackback. MUSEEN biyya Gibxiitti yommuu deebiʼu waaʼee dinqiiwwan sana hundaa Aaronitti hime. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati. Dhiyeenya kana ammoo biyyatti deebi'uun kitaaba FUGUG jedhamu maxxansisuun eebbisisuuf jedha. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Baayyinni ummata Oromoo, kan afaan Oromoo afaan dhalootaa taheef, miliyoona afurtama tahu. For you to like us and like to hang out with us. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. ijoollee keessan kitaaba kana dubbiftaniifii hamaafi tolaa addaan baaftanii gaarummaa barsiiftanii nam-gaarii yoo gotan, galaa galaaftaniif, kennaa. Ummata hedduu biratti keessattu ummata Oromoo biratti seenaa intala Oromoo tokko jaarra 19ffaa keessatti akka gabratti biyyaa Jaarmanii kan geefamteetu dubbatama. walaloo dinaagdee 35 dastaa dassalaany bu'uuraalee qorannoo kitaaba qorannoo dinaagdee 36 dastaa dassalaany waadaa asoosama dinaagdee 37 dirribii daamusee ilaalcha oromoo 3ffaa seenaa 38 dr. Haati Musee mucaanshee warra Gibxiin akka duraa ajjeefamu waan hin barbaadneef, hamma jiʼa sadii guututti isa dhoksite. Itti dabalees seenaa Gootota Oromoo Obbo Baaroo Tumsaa fi Luba Guddinaa Tumsaalee gad fageenyaan addeessa. Waa hedduun isin irraa baradhe!!! Waayee namni hundi qixuma, yoo namni nama caale oromootu nama caala isa jedhamu kana hamman gaafa bilisummaa arguuti anaaf hinliqimfamu. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Mucichi Musee jedhama. Kitaabichi aadaa, afaani fi seenaa Oromoo, keessaumaa kan Oromoo Booranaa akka gaariitti kan ibsu. Seenaa Itiyoophiyaa Namooti barreessan yeroo adda addaatti Seenaa Oromoo dabsanii barreessaa har’a gahan kan jedhu Milkeessaan, bara Oromooti Yajjuu Kaaba biyyattii bulchaa turan sanatti mootota xixiqqoo jechuun seenaa isaanii gadi hanqisanii waan barreessaa turaniif waa’een isaanii ballinaan hinbeekamu turee jedha. Ammaan booda kitaaba kanarratti jijjiiramni biraan hinjiraatu. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. com Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati. NAMNI dhukkubsataan asirratti argitu kun singaddisiisuu? Maqaansaa Iyoob jedhama; dubartiin isa biraammoo haadha manaasaati. Diraamaa seenaa Kitaaba Qulqulluu sagaleedhaan qophaaʼe tola garagalfadhu. With a twinkle in his eye. Hojiin ishii/isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul-duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu (bareechisuu) ta’uu qaba. The proverbs (Mammaaksa) collected here reflect diverse themes, such as, Hope, Compassion, Patience, Courage and others. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa’anii jiran 9 dha. Bittootni Itophiyaa seenaan ummata Oromoo, aadaa fi afaan isaa akka hin dagaagne, hin baratamnee fi hin beekamne taasisuu irratti baroota dheeraaf hojjatan. taakkalee oljirraa tokkummaa asoosamaa 39 dr. Mammaaksa Afaan Oromoo Afan Oromo Proverbs; This App contains selected Proverbs or sayings (Mammaaksa) of the Oromo Nation, living in Ethiopia. Xiinxaala Fayyadama Afaanii Kitaaba Seenaa Abishee Garbaafi Gootota Oromoo Biroo  Hullufee, Chaalawu ( Addis Ababa University , 2017-08 ) Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. Kitaabolee seenaa gurgurdoo jechuunis faruu,iyyoob, kufaalee,: kitaabolee seenaa warraa xixiqqoo, jechuunis makibib, weddu wedduu caaluu, saqoqaa ermiyaas fa;ati. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. Siifsiin:-Kayyoon ketaaba seena Oromoo hanga jaraa 16 ffaa maal ture? Obo. Isinillee ija oromoo issa guddaa tokko. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Posts about Direct Democracy written by OromianEconomist. ⚫️🔴⚪ #Ŕáӳáśtúdíő 🎶🎼 Jőíń úś tő ǵét thé béśt Őŕőḿíáń ḿúśíć ćőńćéŕtś bӳ @Oromp jőíń úś ⚫️🔴⚪. afaan-oromoo. ijoollee keessan kitaaba kana dubbiftaniifii hamaafi tolaa addaan baaftanii gaarummaa barsiiftanii nam-gaarii yoo gotan, galaa galaaftaniif, kennaa. MUSEEN biyya Gibxiitti yommuu deebiʼu waaʼee dinqiiwwan sana hundaa Aaronitti hime. Join 24 other followers. SEENAA UMMATA OROMOO - Ummanni Oromoo eessa garamitti, kan jedhu irratti xiyyeeffannoon hayyulee Oromoo dubbisuu fi irra odeeffachuun DhRTVO'n qopheessuun isiniif dhiyeese jira, daawwadha. Xiinxaala Fayyadama Afaanii Kitaaba Seenaa Abishee Garbaafi Gootota Oromoo Biroo  Hullufee, Chaalawu ( Addis Ababa University , 2017-08 ) Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. Waa jaha (6) of keessa qaba. Arfaaseen Ar faaseen barnoota ishii kan yunivarsiitii xumuraa jirti. (Book, ) [] This Afaan Oromoo Bible app supports parallel reading in split window for reading two bibles. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Posts about Oromo Artist Saliha Sami Releases Raya Music “Sanggawwee Raayyaa/Gumaayyee” in Afan Oromo [the National Language of Raya & Azebo] written by OromianEconomist. Isaan keessaa tokko tokko, Museen. The proverbs (Mammaaksa) collected here reflect diverse themes, such as, Hope, Compassion, Patience, Courage and others. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Namoomsaan kitaaba seenaa Oromoo barreesseera. Jechi kunii fi jechoonni kanaa wajjin wal fakkaatan, kan akka “guyyaa gara booddee” jedhan, raajiiwwan Kitaaba Qulqulluu keessatti yeroo wantoonni seenaa keessatti raawwataman sadarkaa xumuraa irra itti gaʼan argisiisuuf itti hojjetamaniiru. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Sagaleen waaqayyoollee kitaaba qulqulluu keessatti akkas jedha, akka gugeetti garraamomaa, akka bofaattis abshaaloma jedha, kana jechuun lamaan isaaniyyu ni barbaachisu ,oromoon garuu eenyuuf, maaliif hagamitti akka garaamomu dagate. Ka'umsi Oromoo eessaa akka ta'e sirriitti hubachuuf qorannoon dabalataa barbaachisuyyuu, Oromoon jalqabarratti akka horsiisee-bulaatti fi/ykn gartokkeen qotee-bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. Afaan Oromoo badiisa irraa hambisuuf hojiin hoogganummaa Hiikaa Awaaji (Onesmoos Nasiib) dhaan raawatame seenaa qabsoo bilisummaa afaan Oromoo keessatti sadarkaa olii qabatee jiraata. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Egaa kunniin hunda kitaaba seenaa uummata Oromoo hanga jaarraa 16ffaa barreessine keessatti ibsineerra. Bariisaan yeroo jalqabaa sanatti habbaa (koppii) kuma 20 ol maxxanfamee raabsamaa kan ture yoo ta’u, Guraandhala 1 bara 1969 (waggaa 40 har’aa jechuudha) eddii mootummaa Dargiitiin dhaalamee booda koppiin maxxansa bariisaa kuma shan qofatti gadi bu’ee akka maxxanfamu taasifame. Maqaan “MEISON” Kottoonfii maqaa. Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. Mootummaan Gadaa Oromiyaa mirga ilmoo (dhala) namaa, walqixummaa. Dhiyeenya kana ammoo biyyatti deebi'uun kitaaba FUGUG jedhamu maxxansisuun eebbisisuuf jedha. Xiinxaala Fayyadama Afaanii Kitaaba Seenaa Abishee Garbaafi Gootota Oromoo Biroo  Hullufee, Chaalawu ( Addis Ababa University , 2017-08 ) Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Oromiannationalacademy. Hayleen biyya Jarmanitti Sheek Mohammadrashaad ammoo Soomaaliyaatti qo'annoo yeroo dheeraa godhanii osoo quba wal hin qabaanne qubeen Laatin Afaan oromoof mijooytuu akka taate irra gahanii seera itti baasan. Amma Israaʼeloonni yeroo muraasaaf lafa onaa keessa jooraniiru. Join 24 other followers. Oromoo Saba horsiisee bultoota (Pastoralist/nomadic) fi gartokkee qonnaan bultoota (semi-agriculturalist) jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Jibbiinsaafi diinummaa Oromoorraa akka ifatti mul?ata. Akkuma beekamu afaan tokko haala gaariin guddachuu kan dandau dubbatamuu qofaan osoo hintaane, afaan barumsaafi afaan hojiin mootummaa ittiin. Page 5 Qorannoon kun qabiyyee afoolaa kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 1-4 keessatti argamu xinxaluurratti xiyyeeffata. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa’anii jiran 9 dha. Kitaabni afaan Oromoo mata duree Dhaloota Fincilaa jedhu kan barreessaa fi waloo Caalaa Hayiluu Abaataatiin barreeffame bakka Hawaasni Oromoo biyya Swedenii fi keessummaan kabajaa artist Daawitee Mokonnin argametti haala bareedaa ta'een eebbifameera!. Addunyaa kana irraa duáan boqochuun hayyicha amantii, afaanii fi barnoota seenaa Dr. seenaa barreeffama Afaan Oromoo keessatti bakka guddaadha qaban. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Kutaa 3ffaa Seenaa Birgaadeer Jeneraal Taddasaa Birruu Kutaa kana kessatti kan ilaallu jibbinsa Yêrõò sana Oromoo irra jiruu Fi Taddasaanis akkamitti kana cabsuuf qabsaa'e kan jedhuudha haaluma kanaan Taddasaan jibbinsa oromummaa iratti qaban Waan hubateef ifaaf ifatti Qabsoo eegale akkasumas waldaan maccaaf tuulamaas Akka jajjabaatuuf halkaniif guyyaa gumaata isaa bahuu eegale gochaan isaa. Fakkii guddaa kan tahan dubartiidhaaf. Haataʼu malee. Seenaa Oromoo: 'Oromo Graphya' fi Seenaa Oromoo Arabootaan barreeffame Oromoon saba durii kaasee Itoophiyaa keessa ture miti jedhu dhagahaa turuunsaanii akka kitaaba isaanii barreessaniif. Dhiyeenya kana ammoo biyyatti deebi'uun kitaaba FUGUG jedhamu maxxansisuun eebbisisuuf jedha. Kana malees kitaaba Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 20fatti jedhamus barreesseera. Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa. afaan-oromoo. Uleen Aaron abaaboofi fuduraa bilchaataa kana kan magarsite halkanuma tokkooni! Maaliif akka taʼe haa ilaallu. Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. Gadaa Oromoo Tuulamaa (Waaqeffannaa, 1 Bitootessa 2017) Tuulamaa Godinaalee Shawaa afran keessatti kan argamu ta’ee daangaan isaatis dhihaan Macca, Kibba dhihaan Jimma, Kaaban Laga Abbaayi, Bahaan Karrayyuufi Kara kibbaatin Arsiidhan kan daangeffamuudha. Qorataan kunis kaayyoo akkaataa dhiyaatinaafi gahumsa qabiyyee afoollichaa xinxaluuf yookiin galmaan gahuuf barattoonni yommuu qabiyyee afoollichaa baratan gola barnootaa seene daawwateera. November 30, 2018 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Achiis Museeniifi Aaron Faraʼoon bira dhaqanii: ‘Waaqni Israaʼel. We want to give you quick updates about the Oromoo News that you need, rap lyrics and slide show, spiced with video. Duuti sabboonaa Oromoo artisti Usmaayyoo Muusaa gadda ummata Oromoo walii galaa ta‘ee darbe baatii darban kanatti. For you to like us and like to hang out with us. Suuraalee ganna hedduun dura kaafaman, seenaa Oromoo himan fuula Facebook irratti maxxansuun beekama. 📱hacher TECHNO📲 🎎 kitaaba Seenaa🎎 Fayyaa walhormaataa, HIV/AIDS fi Dargaggootaa via @jirrapromoTbot Afaan Oromoo yoo hin jaalannee akkamitti Afaan biroo jalaachuu dandeenya?. kitaaba seenaa oromoo 2018 OROMP4Studio. Hojiin ishii/isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul-duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu (bareechisuu) ta’uu qaba. Xiyyeeffannaan kitaaba kanaa waan duratti barreeffamee fi dhaadheffame irra deebi’uu miti. Access popular eBook community where readers discover, share, and connect. com Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati. Furaa afaan Oromoo : kitaaba tokofa'aa. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Abbaan isaanii Gidaadaa Soolanis nama dhaloota barumsaan qaraa turaniifi aantummaan uummata tajaajiaa turan akka ta'e seenaan isaanii ni hima. Kitaaba ykn barroo ” Ye Raayyaa hizbi taarik” kan jedhu yeroo duraaf seenaa Oromoo Raayyaa ilaalchisee kan barreeffame dha. Oromia Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial international broadcasting company established to promote the progress and advancement of society through the production. Artisti Usumaayyoon jiruu fi jireenya isaa keessatti dalagaa aartiin inni uummata isaaf kaa‘ee darbe ammo artisti Usmaayyoo bara dhufaa darbu hunda akka yaadatamu isa taasisa. [edit]Seenaa Oromoo. seenaa oromoo Kitaabni duraa, akkuma maqaan isaatuu himutti kitaaba seera afaaniiti. Mammaaksa Afaan Oromoo Afan Oromo Proverbs; This App contains selected Proverbs or sayings (Mammaaksa) of the Oromo Nation, living in Ethiopia. For you to like us and like to hang out with us. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Kitaabolee seenaa gurgurdoo jechuunis faruu,iyyoob, kufaalee,: kitaabolee seenaa warraa xixiqqoo, jechuunis makibib, weddu wedduu caaluu, saqoqaa ermiyaas fa;ati. Barreessaan kun kitaaba bara 1901 barreesse keessatti, lola Aanoleetiin waggoota 15 booda jechuudha, namoota harki murame. ABAABOOFI lawuzii bilchaataa uleen kun magarsite kana ilaali. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Seenaa Gootota Oromoo. Hiikaa fi Asteer fi Liidiyaa hojiile barruulee afaan Oromoo bara 1881 irraa jalqabanii raawataa turan keessaan, waggoota 18 booda macaafi qulqulluu guutummaan. Oromoo weraree saamuu qofaa utuu hinta'in, biyya Oromoo koloneefachuu danda'e. kan isa balaalefatuu fi kan jiraachuu isaa mormuun isa. Gaanfa Afrikaa keessaa ummanti harki guddaan afaan Oromoo dubbata. Over 7,000 languages are spoken or signed. Faalamni Faala mni qilleensaa guddina dinagdee addunyaarratti dhiibbaa geessisaa jira. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Waa jaha (6) of keessa qaba. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Kitaaba kana gara Afaan. Obbo Abdusabur Aliyyee Teessoo, abbaa waraanaa guddaa turan yeroo Dhoombir fi Sawraallee. com Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa “Kudhaama Seenaa” jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba’ee jira. With a twinkle in his eye. Over 7,000 languages are spoken or signed. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa. to explore if, as already noted, the socio economic, historical and political problems the poet communicates in his poetry correspond with the life of the Oromo at large, and not just the Boran, is the target of the study(Ful. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. - Get Daily Special Oromo Love SMS – Today Afaan oromoo Love SMS - Get Random Oromo Love SMS on single click A Beautiful collection of Oromo love SMS messages. Voaafaanoromoo. Addunyaa kana irraa duáan boqochuun hayyicha amantii, afaanii fi barnoota seenaa Dr. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. The app has about 250 proverbs. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal’ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Join Facebook to connect with Yemasegan Gosa and others you may know. Waa’ee seenaa Kuush kaleessaa Taabor Waamii kitaaba isaanii “Seenaa Dhugaatiif Barreeffa Loogii!” Jedhu keessatti, seenawwan hedduun akka uummata Kuush jalaa barbada’uuf seenaan uummatichaa akka baduuf duula Baarlin, Paaris, Xaaliyaanii akkasuma Ameerikaa dabalatee bananiin mancaa’uusaa eera. Over 7,000 languages are spoken or signed. ” ‘Jalqaba Barsiisaa’,kitaaba Aster Gannoo faan bara garbummaa jala jiran, jaarraa 19eessoo keessaa kataban. Xiinxaala Fayyadama Afaanii Kitaaba Seenaa Abishee Garbaafi Gootota Oromoo Biroo  Hullufee, Chaalawu ( Addis Ababa University , 2017-08 ) Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. We want to give you quick updates about the Oromoo News that you need, rap lyrics and slide show, spiced with video. ABAABOOFI lawuzii bilchaataa uleen kun magarsite kana ilaali. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. MUSEEN biyya Gibxiitti yommuu deebiʼu waaʼee dinqiiwwan sana hundaa Aaronitti hime. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. SEENAA UMMATA OROMOO - Ummanni Oromoo eessa garamitti, kan jedhu irratti xiyyeeffannoon hayyulee Oromoo dubbisuu fi irra odeeffachuun DhRTVO'n qopheessuun isiniif dhiyeese jira, daawwadha. Kunis dhalloonni dhufu barnoota akka argaatufidha. seenaa gototaa oromoo kan dhokatanii jiraan akkasumas enyumaan issanii kan dhokfamee heddutuu jiruu aderaa kessan namonii birroos ifaa basaa xalayaa jalalatif gumachaa. Jechi kunii fi jechoonni kanaa wajjin wal fakkaatan, kan akka “guyyaa gara booddee” jedhan, raajiiwwan Kitaaba Qulqulluu keessatti yeroo wantoonni seenaa keessatti raawwataman sadarkaa xumuraa irra itti gaʼan argisiisuuf itti hojjetamaniiru. Baay’een isaanii sirna barreeffamaa (wirting principle) kan mata mataa isaanii yoo dagaagsan arguun nama yaaddessa. seenaa oromoo Kitaabni duraa, akkuma maqaan isaatuu himutti kitaaba seera afaaniiti. seenaa barreeffama Afaan Oromoo keessatti bakka guddaadha qaban. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Kunis dhalloonni dhufu barnoota akka argaatufidha. CLICK for map of world languages & regional websites. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Achiis, Museeniifi Aaron dinqiiwwan sana warra Israaʼelitti yommuu argisiisan, namoonni hundinuu Yihowaan isaanii wajjin taʼuusaa hubatan. 50th Anniversary of Oromo Struggle for Freedom led by Gen. Baay’een isaanii sirna barreeffamaa (wirting principle) kan mata mataa isaanii yoo dagaagsan arguun nama yaaddessa. Fulbaana 8 bara 1943 Dambii Doolloo, Wallaggaatti dhalatan. Seenaa Oromoo: 'Oromo Graphya' fi Seenaa Oromoo Arabootaan barreeffame Oromoon saba durii kaasee Itoophiyaa keessa ture miti jedhu dhagahaa turuunsaanii akka kitaaba isaanii barreessaniif. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Kaayyoon qorannoo kanaa inni guddaan fayyadama afaanii kitaaba seenaa namootaa irratti barraa’an xiinxaluudha. Hedduu galatoomaa! Abbaan keessa akkanati hamilee isin kessa kayee isin jajabesuun isa hedduu nama boonsa. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Mohammad hayyuu kennaa guddaa qabanii fi sabboonaa Oromoo afaan, seenaa fi aadaa saba isaaniif hedduu gumaachani. 29/10/2019 Abbootin amantii Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu furuuf akka mootummaa federaalaa fi naannoo waliin hojjatan gaafatan. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Baay’een isaanii sirna barreeffamaa (wirting principle) kan mata mataa isaanii yoo dagaagsan arguun nama yaaddessa. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta’an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal’ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. [edit]Seenaa Oromoo. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. Sillaasee waliin wallolaa ture, Oromoota Raayyaa cabsuuf waraana yeroo adda addaa itti…. Nu’i irbaata nyaachaa jirra. kitaabota Barnootaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Haata’u malee yeroo sanatti Xaaliyaaniin biyya waan weerarteef, barnoota isaa gidduutti kutuun hiriyoota isaa waliin falmii weerartuu Xaaliyanii waliin. seenaa Uumaata Oromoo jalaati ibsaamu kan danda'uu dhimma seena Oromoofi Gootota oromoo qofa. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. Fayyaa Dargaggoota irratti xiyyeffate, Oddeeffannoo Fayyaa fi Fayyaan walqabatan Dargaggootaaf ni dhiyyeessaa, gaafii fi yaada keessaniif @fayyaanfaayaa fayyadamaa carraa Admiin Fudhachudhaan irratti hirmaadhaa. keessatti nama dhuunfaa tokkorratrti kan geggeeffame seenaa hawaasummaa uummata balaa Oromoo ilaaluuf kan yaaledha. Diraamaa seenaa Kitaaba Qulqulluu sagaleedhaan qophaaʼe tola garagalfadhu. Achi qubachuunsaa lammii Oromoo kan humna Amaraan hin cabin naannoo sana waan jiraniif loltuu isaanirraa of eeguuf ture. Nu’i irbaata nyaachaa jirra. Features App - Share Ergaa Jaalala(Oromo Love SMS) SMS with your loved one once via Telegram,WhatsApp, Imo and etc. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Furaa afaan Oromoo : kitaaba tokofa'aa. Fayyaa Dargaggoota irratti xiyyeffate, Oddeeffannoo Fayyaa fi Fayyaan walqabatan Dargaggootaaf ni dhiyyeessaa, gaafii fi yaada keessaniif @fayyaanfaayaa fayyadamaa carraa Admiin Fudhachudhaan irratti hirmaadhaa. SEENAA GABAABAA ARTIST USMAAYYOO MUUSAA. User lists Similar Items. Malayalam Kambi Kathakal – Kinnarathumpikal · Malayalam Kambi Kathakal – Ammayude Kadi · Malayalam Kambi Kathakal – Abhinivesam · Malayalam Kambi. Nagaasoon Yunivarsiitii Hayila Sillaaseetti bara 1966 hanga 1971 seenaa baratan. Ammayude Kadi Malayalam kambikadha uttan · September 6, · Kambikathakal. Maaliif akkas akka jetteefi Iyoobirras maaliif dhibeen akka gaʼe haa ilaallu. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Kanaaf seenaa ijoollee kanniin tokko tokkoon himuu mannaa, akkuma waligalaatti waahee seenaa gabrummaa ijoollee Oromoo kanneenii fi garboota kan Gaanfa Afrikaas himuu qabna jenne. NAMNI dhukkubsataan asirratti argitu kun singaddisiisuu? Maqaansaa Iyoob jedhama; dubartiin isa biraammoo haadha manaasaati. Haataʼu malee. Seenaa Gootota Oromoo. Sheekni qubeefi seera isii kitaaba Fura Afaan Oromoo jedhuun qopheesse. 29/10/2019 Abbootin amantii Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu furuuf akka mootummaa federaalaa fi naannoo waliin hojjatan gaafatan.